Xây dựng con người mới có vai trò quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là cơ sở và lực lượng quan trọng để phát triển kinh tế- xã hội bền vững, giữ vững ổn định chính trị-xã hội bảo đảm an ninh quốc phòng. Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự am hiểu và mối quan tâm đặc biệt như thế, Hồ Chí Minh đã đưa ra quan điểm về Xây dựng con người mới có giá trị và sức sống vượt thời gian, có sức gợi mở, định hướng nhận diện, giải quyết nhiều vấn đề có liên quan của Việt Nam hiện nay. Với ý nghĩa đó, nhóm nghiên cứu mạnh Chính sách và Phát triển xã hội nông thôn, khoa Khoa học Xã hội đã tổ chức Seminar khoa học: “Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng con người mới và sự vận dụng trong đào tạo của Học viện Nông nghiệp Việt Nam”do Thạc sĩ Trần Khánh Dư trình bày.

Chuyên đề nghiên cứu đã tập trung làm rõ những nội dung cơ bản: Quan niệm của Hồ Chí Minh về con người với nhiều góc nhìn khác nhau; Vai trò của con người và chiến lược trồng người; sự vận dụng của Học viện Nông nghiệp Việt Nam trong quá trình đào tạo hiện nay.

Từ những ý kiến trao đổi của các thành viên tham dự, tác giả đã tập trung làm sáng rõ thêm những vấn đề quan trọng cả về lí luận và thực tiễn: Vai trò của con người theo tư tưởng Hồ Chí Minh dưới góc độ là chủ thể và mục tiêu của cách mạng; thực tiễn kết quả đạt được , hạn chế trong thực hiện chiến lược phát triển nguồn lực con người hiện nay; thực tiễn vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc xác định sứ mệnh, tầm nhìn của Học viện Nông nghiệp Việt Nam...

leftcenterrightdel
 

Nhóm nghiên cứu mạnh Chính sách và Phát triển xã hội nông thôn - Khoa KHXH