Thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2021, ngày 27.12.2021 nhóm nghiên cứu mạnh Chính sách và Phát triển xã hội nông thôn, khoa Khoa học Xã hội đã tổ chức Seminar khoa học theo hình thức online trên phần mềm Microsoft Teams. Tham dự buổi Seminar có Tiến sĩ Trần Lê Thanh-Trưởng khoa Khoa học xã hội - Trưởng nhóm nghiên cứu, thành viên nhóm nghiên cứu mạnh và giảng viên khoa Khoa học xã hội.

Tại buổi seminar, Thạc sĩ Trần Khánh Dư đã trình bày chuyên đề: “Tư tưởng Hồ Chí Minh về mục tiêu của chủ nghĩa xã hội và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”. Chuyên đề nghiên cứu đã tập trung làm rõ những nội dung cơ bản: quan điểm của Hồ Chí Minh về bản chất, đặc trưng, mục tiêu của chủ nghĩa xã hội thể hiện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, con người; đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam trong xây dựng và phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa và kết quả đạt được trong thực tiễn.

Chuyên đề đã nhận được những ý kiến trao đổi của các thành viên tham dự, tập trung làm sáng rõ thêm những vấn đề quan trọng cả về lí luận và thực tiễn: Thực tiễn kết quả đạt được cũng như những tồn tại trong quá trình thực hiện mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước hiện nay; Những nguyên nhân trực tiếp dẫn đến những hạn chế của quá trình công nghiệp hoá; tính thống nhất giữa mục tiêu xây dựng chế độ công hữu tư liệu sản xuất của xã hội xã hội chủ nghĩa với thực tiễn phát triển nền kinh tế nhiều thành phần kinh tế hiện nay của Việt Nam...

Hình ảnh trong buổi seminar

leftcenterrightdel
 

Nhóm nghiên cứu mạnh Chính sách và Phát triển xã hội nông thôn - Khoa KHXH