Xu thế toàn cầu hoá, hội nhập quốc tế cùng với tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ Tư đã đặt ra yêu cầu đổi mới toàn diện giáo dục đào tạo. Trong đó, đổi mới trong giảng dạy các môn lý luận chính trị là một đòi hỏi tất yếu nhằm nâng cao hiệu quả trong giáo dục lý luận, chính trị đối với thế hệ trẻ. Xuất phát từ ý nghĩa thực tiến đó và  thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học công nghệ năm 2022, nhóm nghiên cứu mạnh Chính sách và Phát triển xã hội nông thôn, khoa Khoa học Xã hội đã tổ chức Seminar khoa học: “Đổi mới giảng dạy các môn lý luận chính trị” .Tại buổi Seminar, các thành viên nhóm nghiên cứu đã nghe Tiến sĩ Trần Lê Thanh trình bày chuyên đề:

           Nội dung chuyên đề tập trung làm rõ: Thực trạng giảng dạy các môn Lý luận chính trị tại các trường đại học, cao đẳng hiện nay; nguyên nhân của những hạn chế trong hiệu quả giảng dạy các môn lý luận chính trị; một số vấn đề đặt ra trong thực tiễn đổi với nhu cầu đổi mới giảng dạy các môn lý luận chính trị hiện nay.

          Các thành viên của nhóm nghiên cứu đã thảo luận và làm sáng rõ thêm một số nội dung: Những chủ trương của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo để đáp ứng nhu cầu của quá trình đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; thực tiễn đặt ra yêu cầu tất yếu cần đổi mới trong giảng dạy các môn lý luận chính trị với các phương pháp giảng dạy mới nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, khuyến khích sinh viên tham gia tích cực vào hoạt động dạy- học; gắn lý luận với thực tiễn để người học chủ động nghiên cứu, tìm hiểu; một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy các môn lý luận chính trị từ thực tiễn giảng dạy tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

leftcenterrightdel
 

Ảnh minh hoạ

Nhóm nghiên cứu mạnh Chính sách và Phát triển xã hội nông thôn - Khoa KHXH