Ngày 11/5/2020, nghiên cứu sinh/giảng viên Dương Đức Đại bảo vệ thành công luận án tiến sỹ tại Đại học Missouri - Thành phố Kansas. Tựa đề của luận án là “Phát triển con người dựa trên tự do lao động: Nghiên cứu trường hợp của Việt Nam” (Human Development as the Expansion of Work Capability: An Examination of Vietnam).

Luận án phát triển khái niệm mới “tự do lao động” (work capability) và xây dựng khung lý thuyết về vai trò của tự do lao động trong phát triển con người. Sử dụng dữ liệu của Điều tra mức sống Việt Nam (VHLSS) 2014 và 2016, luận án chỉ ra rằng cách đánh giá phát triển con người hiện nay thiếu hụt phương diện tự do lao động. Điều đó làm các chỉ báo về phát triển con người bị sai lệch và không thể là tín hiệu đáng tin cậy cho các chính sách phát triển con người. Trên cơ sở đó, luận án đề xuất rằng việc đánh giá sự phát triển con người cần tính đến phương diện tự do lao động. Các chính sách phát triển con người cần hướng đến việc mở rộng sự tự do lao động cho mọi người. Đó là cơ sở để đạt được sự phát triển con người toàn diện. 

Một số hình ảnh buổi bảo vệ:

Nghiên cứu sinh Dương Đức Đại trình bày trực tuyến luận án trước các giáo viên, nghiên cứu sinh, đồng nghiệp, và gia đình.

                  Nghiên cứu sinh Dương Đức Đại trình bày trực tuyến luận án trước các giáo viên, nghiên cứu sinh, đồng nghiệp, và gia đình.

Nghiên cứu sinh Dương Đức Đại trả lời câu hỏi của các thành viên trong hội đồng chấm luận án: GS. Erik Olsen, GS. Marc Garcelon, GS. Doug Bowles, GS. Jacob Marszalek, và GS. Mathew Forstater.

Nghiên cứu sinh Dương Đức Đại trả lời câu hỏi của các thành viên trong hội đồng chấm luận án: GS. Erik Olsen, GS. Marc Garcelon, GS. Doug Bowles, GS. Jacob Marszalek, và GS. Mathew Forstater.

Cảm xúc sau khi Hội đồng chấm luận án thông báo buổi bảo vệ thành công.

Cảm xúc sau khi Hội đồng chấm luận án thông báo buổi bảo vệ thành công.