Sau hơn 10 năm thi hành, Luật Hợp tác xã (HTX) năm 2012 đã bất cập, hạn chế, khiến khu vực kinh tế tập thể nước ta còn gặp nhiều khó khăn, chưa đạt mục tiêu đề ra. Để khắc phục những bất cập, hạn chế này trong thực tiễn, ngày 20/6/2023, tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV đã thông qua Luật HTX số 17/2023/QH15 thay thế Luật HTX số 23/2012/QH13. Một trong những thay đổi nổi bật của Luật HTX năm 2023 là việc phân chia thành viên HTX tùy theo mong muốn và cam kết đóng góp của thành viên với tổ chức kinh tế tập thể chung.

leftcenterrightdel
 

Ảnh: Phát triển vùng chuyên canh RAT gắn với tiêu thụ sản phẩm. 
Nguồn: https://thanglong.chinhphu.vn/hop-tac-xa-nong-nghiep-no-luc-dua-cong-nghe-vao-san-xuat-103220513095750043.htm

Theo Luật HTX năm 2023, thành viên HTX bao gồm thành viên chính thức, thành viên liên kết góp vốn và thành viên liên kết không góp vốn của HTX, liên hiệp HTX hoặc thành viên của tổ hợp tác. Thành viên chính thức là những thành viên góp vốn và hoặc sử dụng sản phẩm, dịch vụ của HTX, liên hiệp HTX, hoặc góp sức lao động vào HTX, liên hiệp HTX; hoặc cả hai. Trong ki đó, thành viên liên kết góp vốn là thành viên chỉ góp vốn, không sử dụng sản phẩm, dịch vụ của HTX, liên hiệp HTX và không góp sức lao động vào HTX, liên hiệp HTX. Còn thành viên liên kết không góp vốn là những thành viên không góp vốn nhưng chỉ sử dụng sản phẩm, dịch vụ của HTX, liên hiệp HTX, hoặc chỉ góp sức lao động vào HTX, liên hiệp HTX, hoặc cả hai.

Do mức độ cam kết của các loại thành viên HTX là khác nhau nên điều kiện trở thành thành viên HTX cũng khác nhau giữa các loại thành viên. Thứ nhất, thành viên chính thức, thành viên liên kết góp vốn của HTX bao gồm:

a) Cá nhân là công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

b) Cá nhân là nhà đầu tư nước ngoài có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư;

c) Hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân thành lập, hoạt động tại Việt Nam. Các thành viên của tổ chức này phải cử một người đại diện theo quy định của Bộ luật Dân sự để thực hiện quyền, nghĩa vụ của thành viên HTX;

d) Pháp nhân Việt Nam.

Thứ hai, thành viên liên kết không góp vốn của HTX bao gồm:

a) Cá nhân là công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam, từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

b) Cá nhân là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên đến dưới 18 tuổi, không bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, không bị mất năng lực hành vi dân sự, không có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; khi tham gia các giao dịch dân sự, lao động thì phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật;

c) Hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân thành lập, hoạt động tại Việt Nam. Các thành viên của tổ chức này phải cử một người đại diện theo quy định của Bộ luật Dân sự để thực hiện quyền, nghĩa vụ của thành viên HTX;

d) Pháp nhân Việt Nam.

Phạm Vân Anh - Khoa KHXH