Với mục đích tạo diễn đàn học thuật để các giảng viên, nhà khoa học trong và ngoài Học viện Nông nghiệp Việt Nam trao đổi, thảo luận; Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Khoa Khoa học xã hội và Nhóm Nghiên cứu mạnh Chính sách và Phát triển xã hội nông thôn dự kiến tổ chức Hội thảo “Bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế ở Việt Nam”.

I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA

- Tạo diễn đàn học thuật để các giảng viên, nhà khoa học trong và ngoài Học viện Nông nghiệp Việt Nam trao đổi, thảo luận các nội dung về đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đối lĩnh vực Bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế ở Việt Nam.

- Tạo diễn đàn học thuật để các giảng viên, nhà khoa học trong và ngoài Học viện trao đổi, thảo luận về thực tiễn và giải pháp trong lĩnh vực Bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế ở Việt Nam.

II. NỘI DUNG CỦA HỘI THẢO

Hội thảo tập trung vào các nội dung sau:

-         Cơ sở lý luận và thực tiễn về Bộ máy quản lý nhà nước;

-         Thực trạng bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế ở Trung ương và địa phương;

-         Thực trạng quản lý doanh nghiệp của bộ máy quản lý nhà nước ở trung ương và địa phương;

-         Giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế ở Trung ương và địa phương.

III. THỜI ĐIỂM, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN

1. Thời điểm

Dự kiến: ngày 23  tháng 12 năm 2023.

2. Địa điểm:

Địa điểm dự kiến: Phòng 322 Nhà Hành chính – Học viện Nông nghiệp Việt Nam, thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội.

3. Thành phần tham dự

a. Đối tượng viết tham luận và báo cáo tại Hội thảo

Các giảng viên, nhà khoa học, nghiên cứu sinh, học viên cao học thuộc Khoa Khoa học Xã hội; Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh; Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn và các khoa khác trong Học viện, các giảng viên, nhà khoa học ngoài Học viện quan tâm đến chủ đề Hội thảo.

b. Đối tượng tham dự hội thảo

- Các giảng viên, nhà khoa học gửi bài tham luận tới Hội thảo.

- Các giảng viên, nhà khoa học thuộc các Khoa Khoa học Xã hội; Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh; Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn; nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên thuộc Học viện Nông nghiệp Việt Nam và những học giả quan tâm tới nội dung Hội thảo.

- Các nhà quản lý trong Hệ thống chính trị Việt Nam.

IV. THỜI HẠN ĐĂNG KÝ THAM DỰ VÀ GỬI BÀI

1. Bài viết toàn văn

- Bài viết toàn văn gửi về địa chỉ email: hoithaoqlnn2023@gmail.com – Chủ đề thư gửi ghi rõ: Toanvanbaiviet Hoithao. Bài viết được BTC lựa chọn sẽ được đăng toàn văn trong Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp Học viện.

- Thời hạn gửi bài: Trước ngày 20/12/2023.

2.  Đăng ký tham dự

- Ban Tổ chức Hội thảo trân trọng kính mời các nhà khoa học gửi tên và tóm tắt bài viết về địa chỉ email: hoithaoqlnn2023@gmail.com – Chủ đề thư gửi ghi rõ: Dangkythamdu

- Thời hạn: Trước ngày 22/12/2023.

3. Quy định về hình thức trình bày

- Bài viết trình bày bằng tiếng Việt, phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 13, dãn dòng 1.3, định dạng Word, sử dụng bảng mã Unicode, khổ giấy A4; lề trái 3cm; lề trên, lề dưới, lề phải: 2cm.

- Bài viết được trình bày theo thứ tự sau: Tên báo cáo (in hoa), Các (tác giả), Tên cơ quan của (các) tác giả, Tóm tắt tiếng Việt (không quá 250 từ), Từ khoá (không quá 5 từ); Nội dung bài viết (Mở đầu, nội dung, kết luận); Tài liệu tham khảo. Dung lượng bài viết: 3000 - 4000 từ (không bao gồm danh mục tài liệu tham khảo).

- Tài liệu tham khảo: Đánh số đặt trong ngoặc vuông ([]) theo vần A, B, C. Đối với tài liệu là bài báo trong Tạp chí: Tên tác giả, tên bài báo, tên tạp chí, tập, năm xuất bản, trang của bài báo. Đối với các tài liệu là sách: Tên tác giả, năm xuất bản, nhà xuất bản, nơi xuất bản.

V. THÔNG TIN LIÊN HỆ

- Thông báo này được đăng tải trên trang web của Học viện Nông nghiệp Việt Nam, tại địa chỉ https://www.vnua.edu.vn/

- Mọi thông tin về Hội thảo xin liên hệ với Ban thư ký: ThS. Vũ Hải Hà, địa chỉ email: vhha@vnua.edu.vn,  ĐT: 0906089508 (hoặc) ThS. Hà Thị Yến, địa chỉ email: hathiyen281@gmail.com, ĐT: 0986.252.438

Ban Tổ chức Hội thảo trân trọng thông báo và mong nhận được sự quan tâm tham gia của các doanh nghiệp, tổ chức, nhà khoa học, các cán bộ giảng viên và quý vị đại biểu.

Trân trọng!

 

TM BAN TỔ CHỨC

(Đã ký)

 

 

TS. Trần Lê Thanh