Thông báo V/v Danh sách sinh viên K62, K63, K64, K65, K66 chưa đạt Chuẩn đầu ra Tin học.

Tra cứudanh sáchsv chưa đạt CĐR Tin học.