HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
TRUNG TÂM ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 17/HVN-ĐBCL Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2023

THÔNG BÁO

V/v Mở hệ thống online lấy ý kiến người học về học phần và hoạt động giảng dạy của giảng viên

Để triển khai công tác lấy ý kiến online người học về học phần và hoạt động giảng dạy của giảng viên học kì I năm học 2022-2023 theo kế hoạch tổng thể về hoạt động lấy ý kiến các bên liên quan năm học 2022-2023 số 2067/KH-HVN ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam,

Trung tâm Đảm bảo chất lượng mở hệ thống để người học phản hồi với nội dung cụ thể như sau:

  • Thời gian: Từ ngày 14/02/2023 đến hết ngày 03/03/2023
  • Cách thực hiện: Người học truy cập vào website http://daotao.vnua.edu.vn => đăng nhập => đánh giá giảng dạy, nhập mã sinh viên và mật khẩu, sau đó tiến hành đánh giá từng môn học.

* Lưu ý:

  • Người học chỉ có thể xem được điểm học phần trên hệ thống online sau khi đã phản hồi ý kiến cho toàn bộ các học phần đã học trong học kì.
  • Khi đăng nhập vào hệ thống đánh giá, người học cần kiểm tra và đánh giá đúng trên mẫu phiếu của hệ đào tạo và chương trình đào tạo của mình, cụ thể:
STT Đối tượng Mẫu phiếu Ghi chú
1 Học viên Cao học Phiếu lấy ý kiến của học viên cao học về hoạt động giảng dạy của giảng viên năm học 2022-2023 Học phần lý thuyết
2 Sinh viên chương trình đào tạo thường Phiếu lấy ý kiến của sinh viên về học phần và hoạt động giảng dạy của giảng viên năm học 2022-2023 Học phần lý thuyết
Học phần thực hành
3 Sinh viên chương trình tiên tiến, chất lượng cao Phiếu lấy ý kiến của sinh viên chương trình tiên tiến, chất lượng cao về học phần và hoạt động giảng dạy của giảng viên năm học 2022-2023 Học phần lý thuyết
Học phần thực hành
4 Sinh viên chương trình POHE Phiếu lấy ý kiến của sinh viên chương trình POHE về học phần và hoạt động giảng dạy của giảng viên năm học 2022-2023 Học phần lý thuyết
Học phần thực hành

Trường hợp hệ thống không hiện ra đúng mẫu phiếu đánh giá, người học thông báo với chuyên viên Vũ Thị Thùy Dung – Trung tâm Đảm bảo chất lượng theo số điện thoại: 0984.276.266 hoặc email: vttdung@vnua.edu.vn để được hỗ trợ.

Trung tâm Đảm bảo chất lượng kính đề nghị các khoa thông báo và đôn đốc toàn thể người học của khoa thực hiện theo đúng kế hoạch.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

– Các khoa chuyên môn;

– Lưu: ĐBCL.

PHÓ GIÁM ĐỐC TT

(Đã ký)

Bùi Thị Hậu