Thông báo điểm thành phần học phần Triết học Mác Lênin, Học kì 1 năm học 2022-2023 các lớp của GV Nguyễn Đắc Dũng.

- Mọi thắc mắc, sinh viên làm theo quy định và liên hệ trực tiếp với giảng viên giảng dạy

- Thời hạn: trước 17h30 ngày 5/2/2023. Sau thời hạn trên mọi thắc mắc không giải quyết.

Chi tiết sinh viên xem tại Đây