Khoa Khoa học xã hội Thông báo Danh sách HB KKHT học kì 2 năm học 2022-2023 và Danh hiệu cá nhân, tập thể Khoa KHXH năm học 2022-2023 (dự kiến)

Sinh viên kiểm tra và phản hồi (nếu có) cho cô Trang đến hết ngày 5/11/2023

Chi tiết xem tại Đây

Chú ý: SV xem đày đủ các sheet