Thầy Dũng: Thông báo điểm thành phần, học phần Triết học Mác - Lênin, Học kỳ 1, Block 1, Năm học 2023 – 2024.

-Mọi thắc mắc, sinh viên làm theo quy định và liên hệ trực tiếp với giảng viên giảng dạy.

-Thời hạn: trước 17h30 ngày 10/01/2024. Sau thời hạn trên mọi thắc mắc không giải quyết.

Chi tiết xem tại Đây