HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VÀ XÃ HỘI

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

Xét duyệt đề tài KHCN: Cấp Học viện, Trọng điểm HV và sinh viên NCKH và đề tài do dự án Việt Bỉ tài trợ năm 2021

 

 

Stt

Thời gian

Nội dung

Thực hiện

1

18/8/2020

Thông báo thông tin xét duyệt và các mẫu liên quan tới các giảng viên, sinh viên trong khoa

C.Chi

2

21/8/2020

Các giảng viên, sinh viên phản hồi lại về khoa về việc thực hiện đề tài

Các giảng viên, sinh viên trong khoa

3

4/10/2020

Thành lập các hội đồng xét duyệt

C.Diễn + C.Chi

4

11/10/2010

- Giảng viên, sinh viên nộp lại các thuyết minh về cho khoa, số lượng như sau: 5 bản cứng + 1 bản mềm

- Gửi thuyết minh tới các thành viên trong Hội đồng

Giảng viên, sinh viên trong khoa + C.Chi

6

13-14/10/2020

Các hội đồng xét duyệt các thuyêt minh

Các hội đồng

7

15/10/2020

Hoàn thiện các giấy tờ, tổng hợp nộp ban KHCN

C.Chi

 

                                                                                          TRƯỞNG KHOA

                                                                                              (Đã ký)

 

 

                                                                                          PGS.TS. Nguyễn Thị Diễn