Stt

Thời gian

Nội dung

Thực hiện

1

2/10/2021

Thông báo thông tin xét duyệt và các mẫu liên quan tới các giảng viên, sinh viên trong khoa

C. Chi

2

4/10/2021

Các giảng viên, sinh viên phản hồi lại về khoa về việc thực hiện đề tài

Các giảng viên, sinh viên trong khoa

3

8/10/2021

Thành lập các hội đồng xét duyệt

T.Thanh + C. Chi

4

20/10/2021

- Giảng viên, sinh viên nộp lại các thuyết minh về cho khoa, số lượng như sau: 5 bản cứng + 1 bản mềm

- Gửi thuyết minh tới các thành viên trong Hội đồng

Giảng viên, sinh viên trong khoa + C.Chi

6

21-22/10/2021

Các hội đồng xét duyệt các thuyêt minh

Các hội đồng

7

27/10/2021

Hoàn thiện các giấy tờ, tổng hợp nộp ban KHCN

C.Chi

 

tm-de-tai-cap-hv-2022.docx

tm-de-tai-svnckh-2022.docx