- Sinh viên đạt danh hiệu Sinh viên Xuất sắc năm học phải có đủ các điều kiện sau:

+ Kết quả học tập năm học 2020-2021 ≥ 3.6 (tổng số tín chỉ đăng ký từ 30 trở lên);

+ Xếp loại rèn luyện năm học 2020-2021 đạt loại Xuất sắc;

+ Không có học phần bị điểm F (bao gồm cả các học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng) và không vị phạm kỷ luật từ mức Cảnh cáo trở lên.

- Sinh viên đạt danh hiệu Sinh viên Giỏi năm học phải có đủ các điều kiện sau:

      + Kết quả học tập năm học 2020-2021 ≥ 3.2 (tổng số tín chỉ đăng ký từ 30 trở lên);

      + Xếp loại rèn luyện năm học 2020-2021 đạt từ loại Tốt trở lên;

+ Không có học phần bị điểm F (bao gồm cả các học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng) và không vị phạm kỷ luật từ mức Cảnh cáo trở lên.

Chi tiết xem tại đây