Bộ môn Triết học tiếp nhận đơn phúc khảo bài thi Triết học Mác - Leenin, học kì 2 năm học 2019 - 2020 đến trước 16:00 ngày 10/10/2020. 

Mẫu đơn phúc khảo bài thi theo mẫu của Học viện. Đơn phúc khảo nộp tại phòng 325 nhà Hành chính.