Căn cứ theo Quy định dạy và học đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ về việc thực tập cuối khóa, làm khóa luận tốt nghiệp. Khoa Khoa học xã hội thông báo tới những sinh viên đủ điều kiện làm KLTN  như sau:

1. Điều kiện được làm KLTN:

- Sinh viên đã tích lũy ít nhất được 70% số tín chỉ trong chương trình đào tạo và điểm TBTL>=2.0 

- Đối với sinh viên đến thời điểm xét chỉ còn duy nhất khóa luận tốt nghiệp thì điểm TBTL>=1.90

2. Quy trình đăng ký

- Sinh viên đủ điều kiện đề nghị nôp đơn đăng kí đề tài KLTN (Theo mẫu trên web khoa) cho cô Trang tại VPK đến hết ngày 27/5/2022.

- Khoa sẽ gửi danh sách lên BQLĐT và BQLĐT sẽ kiểm tra, đăng ký.

Chú ý: Danh sách các GV đề xuất đề tài hướng dẫn

 

STT

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ MAIL/ ĐIỆN THOẠI

ĐỀ XUẤT HƯỚNG NGHIÊN CỨU

1

 

Trần Thanh Hương

SĐT:0986 060 192

Email: thanhhuong1410@gmail.com

Vấn đề nghiên cứu nông thôn:

Gia đình, hệ giá trị gia đình, chức năng gia đình nông thôn

Vai trò của người phụ nữ trong gia đình nông thôn, sự biến đổi mối quan hệ vợ chồng trong xã hội hiện nay (quyền quyết định, phân công lao động, chủ gia đình)

Quan niệm lựa chọn bạn đời, hôn nhân của thanh niên

Vấn đề sinh con trong gia đình nông thôn

Đô thị hóa tác động đến đời sống của người nông dân, loại hình giải trí trong thanh niên.

Tổ chức xã hội dân sự trong nông thôn

Sinh kế, lối sống của hộ gia đình trong quá trình công nghiệp hóa – HĐH

Vấn đề thanh niên: văn hóa thanh niên, xã hội hóa chính trị trong thanh niên, giải trí thanh niên, lao động việc làm của thanh niên.

Vấn đề giới

Phân công lao động trong gia đình trí thức, bạo lực gia đình

Bất bình đẳng giới/ khác biệt giới

Định kiến giới, quyền lực giới trong gia đình

Vấn đề đô thị

Công nhân trong khu công nghiệp (đặc điểm, thu nhập, uy tín trong công việc)

Đời sống của người dân đô thị trong khu chung cư, gia đình đô thị, môi trường đô thị, tệ nạn xã hội ở đô thị.

2

 

Ngô Trung Thành

Email: gzhivago@gmail.com

0912 720 006

0965169078

Xung đột xã hội trong quản lý và sử dụng nguồn lực ở nông thôn

Chuyển đổi số và biến đổi xã hội

3

Nguyễn Thị Thu Hà

Email; nguyenthuhaxhh@gmail.com

SĐT: 0944249900

Gia đình, hệ giá trị gia đình, chức năng gia đình nông thôn

Vai trò của người phụ nữ trong gia đình nông thôn, sự biến đổi mối quan hệ vợ chồng trong xã hội hiện nay (quyền quyết định, phân công lao động, chủ gia đình)

Quan niệm lựa chọn bạn đời, hôn nhân của thanh niên

Vấn đề sinh con trong gia đình nông thôn

Đô thị hóa tác động đến đời sống của người nông dân, loại hình giải trí trong thanh niên.

Tổ chức xã hội dân sự trong nông thôn

 

Hoặc Sinh viển tự đề xuất đề tài cho GVHD