liên kết website

Thu vien Luong Dinh Cua

 

Tên gọi:     Trung tâm Thông tin - Thư viện Lương Định Của
Tiếng Anh: Luong Dinh Cua library and Information Center 
Trụ sở:      Nhà Trung tâm Thông tin - Thư viện, Học viện Nông nghiệp Việt Nam- Phố Ngô Xuân Quảng, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 
Điện thoại: (04) 38766711; (04)62618496; (04) 62617715
E-mail:      infolib@vnua.edu.vn

Đến nay, Trung tâm đã có một cơ sở hạ tầng với diện tích 2.000 m2, một hệ thống mạng thông tin Intranet /Internet kết nối với toàn Trường thông qua “Cổng thông tin tích hợp quản lý và khai thác tài nguyên điện tử” để quản lý và khai thác hợp pháp, hiệu quả nguồn tài nguyên thông tin: gần 25.000 tên /205.000 bản, 01 Bộ sưu tập tài liệu số (5.500 tên tài liệu toàn văn), 7 Cơ sở dữ liệu trực tuyến, gần 2.400 tên tạp chí các loại và nhiều tài liệu khác ... của Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

tap chi KH va PT

 

Tạp chí Khoa học và Phát triển của Học viện Nông nghiệp Việt Nam được Bộ Văn hoá – Thông tin cấp Giấy phép xuất bản số 87/GP-BVHTT ngày 17/3/.

Tạp chí được xuất bản định kỳ 8 số/năm bằng 2 ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh nhằm công bố các công trình khoa học trong lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ thực vật, chăn nuôi, thú y, thuỷ sản, cơ khí, điện, đất và phân bón, sinh thái và môi trường, bảo quản chế biến nông sản, công nghệ thực phẩm, kinh tế và phát triển nông thôn, công nghệ thông tin, đào tạo và chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp thông qua các bài viết tổng hợp và tin tức hoạt động khoa học công nghệ.

vien XHH

 

- Viện Xã hội học là tổ chức nghiên cứu khoa học trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (sau đây gọi tắt là Viện Hàn lâm); có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật, hoạt động từ ngân sách nhà nước.

- Viện Xã hội học đặt dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Viện Hàn lâm, chịu sự quản lý trực tiếp của Viện Hàn lâm; đồng thời chịu sự quản lý của các cơ quan chức năng nhà nước về các lĩnh vực công tác có liên quan theo quy định của pháp luật.

Địa chỉ: Tầng 9, Số 1 Liễu Giai, Hà Nội.

Tên tiếng Anh: Institute of Sociology, viết tắt là IOS.

Điện thoại: 04.6273.0461 

Fax: 04.6273.0462.

Địa chỉ email: vienxahoihoc@ios.org.vn

Website: http://ios.vass.gov.vn

Hoc vien HCM

 

-  Học viện là trung tâm quốc gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt trung, cao cấp, cán bộ khoa học chính trị của Đảng, Nhà nước và các đoàn thể chính trị - xã hội.

-  Học viện có nhiều hệ lớp, chương trình đào tạo, bồi dưỡng khác nhau và được quyền cấp các loại bằng tốt nghiệp: cao cấp lý luận chính trị, cử nhân chính trị, cử nhân chuyên ngành Báo chí, xuất bản, xã hội học, tổ chức, kiểm tra... và thạc sĩ, tiến sĩ các chuyên ngành lý luận chính trị, xã hội và nhân văn.

- Học viện là trung tâm quốc gia nghiên cứu khoa học lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nghiên cứu đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; nghiên cứu về khoa học chính trị, có khả năng tổ chức nghiên cứu các chương trình khoa học cấp Nhà nước, đề tài khoa học cấp bộ, cấp cơ sở; các đề tài và các dự án khoa học quan trọng.

-  Địa chỉ : Số135 Đường Nguyễn Phong Sắc, quận Cầu Giấy, Hà Nội

-  Điện thoại :    04. 8361086, 04 08041052

-  Fax          :   04.8361194