Chi bộ khoa LLCTXH

 

CHI ỦY CHI BỘ KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VÀ XÃ HỘI 

NHIỆM KỲ 2017 - 2020 

 

         1.Chi ủy nhiệm kỳ 2017 – 2020 

- Đồng chí: Lê Văn Hùng – Bí thư Chi bộ

- Đồng chí: Nguyễn Thị Diễn – Phó bí thư Chi bộ

- Đồng chí: Vũ Ngọc Huyên - Chi ủy viên

- Đồng chí: Trương Thị Thu Hạnh – Chi ủy viên 

         2. Phân công phụ trách tổ đảng 

- Đồng chí Lê Văn Hùng: Phụ trách tổ đảng Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin, tổ đảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

- Đồng chí Nguyễn Thị Diễn: Phụ trách tổ đảng Xã hội học, tổ đảng Pháp luật. 

- Đồng chí Trương Thị Thu Hạnh: Phụ trách tổ đảng Tư tưởng Hồ Chí Minh. 

3. Phân công nhiệm vụ 

- Đồng chí: Lê Văn Hùng - Bí thư chi bộ: Phụ trách chung; phụ trách công tác tư tưởng chính trị; phụ trách công tác tổ chức, chính quyền; phụ trách lãnh đạo và thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình… của Đảng bộ cấp trên. 

          - Đồng chí: Nguyễn Thị Diễn - Phó bí thư chi bộ: Phụ trách chuyên môn (đào tạo và khoa học); phụ trách công tác phát triển Đảng. 

          - Đồng chí: Trương Thị Thu Hạnh - Chi uỷ viên: Phụ trách công tác tài chính và hành chính của Chi bộ; phụ trách công tác đoàn thể trong Khoa.

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomVision.Com
  • Thông báo

  • Thông báo điểm