Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

1. Nhân lực của Bộ môn

Năm 2001, Bộ Giáo dục và đào tạo quyết định đưa môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh vào chương trình giảng dạy ở các trường Đại học và Cao đẳng và môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh do Bộ môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Khoa Mác – Lênin, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội đảm nhiệm. Năm 2008, Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh được thành lập với 6 cán bộ giảng dạy và 1 cán bộ văn phòng khoa. Hiện nay nhân lực của Bộ môn gồm có 5 cán bộ giảng dạy, trong đó có 1 tiến sĩ và 4 thạc sĩ.

STT

Họ và tên

Năm sinh

Học vị

Chức danh

Chức vụ

SĐT

1

 Trần Lê Thanh

1968

Tiến sĩ

GVC

Trưởng Bộ môn

0912464822

2

 Nguyễn Đắc Dũng

1976

Thạc sĩ

GV

Phó Bộ môn

0914675335

3

Trương Thị Thu Hạnh

1975

Thạc sĩ

GV

CBGD

0985133717

4

Trần Thị Mai

1976

Thạc sĩ

GV

CBGD

0916423708

5

 Lường Thị Phượng

1989

Thạc sĩ

GV

CBGD

01226387787

 

2. Đào tạo

          Hiện nay Bộ môn đảm nhận giảng dạy 5 môn học bao gồm Tư tưởng Hồ Chí Minh, Xã hội học văn hóa, Quản lý xã hội nông thôn, Đạo đức học và Văn hóa làng xã.

STT

Mã học phần

Tên học phần

Số tín chỉ

1

ML01005

Tư tưởng Hồ Chí Minh

02

2

ML03005

Xã hội học văn hóa

02

3

ML03017

Quản lý xã hội nông thôn

02

4

ML02009

Đạo đức học

02

5

ML03016

Văn hóa làng xã

02

3. Nghiên cứu khoa học

          Cho đến nay Bộ môn đã chủ trì và tham gia nhiều đề tài cấp bộ, cấp trường, viết sách và bài báo.

STT

Loại công trình Bộ môn chủ trì

Số lượng

1

Đề tài cấp bộ

01

2

Đề tài cấp trường

06

3

Sách chuyên khảo

02

4

Bài báo tạp chí

12


Hướng nghiên cứu:

- Tư tưởng Hồ Chí Minh về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

- Vai trò lãnh đạo, quản lý của Đảng, chính quyền Trung ương và địa phương.

- Đói nghèo.

- Tổ chức xã hội.

- Tổ chức, quản lý xã hội nông thôn.

- Văn hóa và văn hóa làng xã.

- Đạo đức xã hội.

Địa chỉ liên hệ: Phòng 325, Tầng 3, Nhà Hành chính, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội.

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomVision.Com
  • Thông báo

  • Thông báo điểm