Bộ môn Nguyên lý của CN Mác - Lê nin

 1. Cơ cấu tổ chức

- Bộ môn Lý luận Mác – Lênin ra đời ngay từ khi thành lập Trường. Đến năm 1970, Nhà trường đã thành lập Khoa Mác – Lênin gồm 3 bộ môn là Bộ môn Triết học Mác – Lênin, Bộ môn Kinh tế chính trị Mác – Lênin và Bộ môn Lịch sử Đảng Lao động Việt Nam. Đến năm học 1982 – 1983, môn Chủ nghĩa xã hội khoa học được đưa vào giảng dạy, do đó, Bộ môn Triết học Mác – Lênin đổi tên thành Bộ môn Triết học - Chủ nghĩa xã hội khoa học. Đến năm 2008, Bộ môn Nguyên lý của chủ nghĩa Mác – Lênin được thành lập trên cơ sở sát nhập hai bộ môn là Bộ môn Triết – CNXHKH và Bộ môn Kinh tế chính trị.

- Hiện nay, Bộ môn có 10 giảng viên, trong đó có 1 tiến sỹ, 08 thạc sỹ (2 nghiên cứu sinh), 01 cử nhân. 

- Trưởng Bộ môn: TS. Lê Văn Hùng.

- Phó trưởng Bộ môn: Th.S. Lê Thị Xuân.

- Địa điểm văn phòng Bộ môn: Phòng 320 – Nhà Hành chính, Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

 2. Chức năng, nhiệm vụ

* Giảng dạy

- Giảng dạy ở bậc sau đại học: Môn Triết học khối ngành khoa học xã hội và nhân văn và khối ngành kỹ thuật cho học viên cao học của Học viện.

- Giảng dạy ở bậc cao đẳng, đại học: Môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin (Học phần 1 và Học phần 2) cho sinh viên của Học viện.

- Giảng dạy 12 môn học cho ngành Xã hội học của Khoa Lý luận chính trị và Xã hội và một số ngành khác trong Học viện gồm môn: Nguyên lý Quan hệ công chúng; Lịch sử các Học thuyết Kinh tế; Dân số và môi trường; Lịch sử Văn minh thế giới; Xã hội học Giáo dục; Xã hội học Kinh tế; Xã hội học Dân số; Xã hội học Môi trường; Xã hội học Quản lý; Phân tích Kinh tế - xã hội nông thôn; Tăng trưởng Kinh tế và công bằng xã hội ở nông thôn; Vấn đề Lao động và việc làm ở nông thôn.

- Giảng dạy chương trình chính trị đầu khóa hàng năm cho sinh viên của Học viện.

* Nghiên cứu khoa học

- Chủ trì, tham gia đề tài khoa học các cấp.

- Công bố các bái báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành ở trong và ngoài nước; các bài báo trong hội thảo cấp Học viện, cấp quốc gia và quốc tế.

- Viết bài giảng, giáo trình, sách chuyên khảo.

- Nghiên cứu thực tế hè hàng năm.

* Hướng dẫn sinh viên, học viên

- Hướng dẫn sinh viên làm đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên.

- Hướng dẫn sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp đại học ngành Xã hội học.

- Hướng dẫn học viên, nghiên cứu sinh làm luận văn, luận án.

3. Đội ngũ cán bộ, giảng viên của Bộ môn

 STT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Chức vụ

Điện thoại

1

Lê Văn Hùng

TS

Trưởng BM

0978.020.006

2

Lê Thị Xuân

Th.S – NCS

Phó trưởng BM

0989.586.941

3

Dương Đức Đại

Th.S – NCS

Giảng viên

0904.838.358

4

Lê Thị Kim Thanh

Th.S

Giảng viên

0987.772.465

5

Nguyễn Thị Thanh Minh

Th.S

Giảng viên

0968.940.232

6

Nguyễn Thị Thanh Hòa

Th.S

Giảng viên

0982.110.703

7

Đỗ Thị Hạnh

Th.S

Giảng viên

0983.515.759

8

Nguyễn Thị Sơn

Th.S

Giảng viên

0936.292.123

9

Hà Thị Yến

Th.S

Giảng viên

0986.252.438

10

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

CN

Giảng viên

0165.629.9779

 

4. Thành tựu nổi bật trong hoạt động khoa học của Bộ môn

- Chủ trì được 5 đề tài cấp Bộ, nhiều đề tài cấp Học viện, cộng tác viên của đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ bên ngoài Học viện.

- Công bố được 15 bài báo trong tạp chí chuyên ngành trong nước; 2 bài báo trong tạp chí nước ngoài; công bố khoảng 60 đến 70 bài báo trong hội thảo cấp Học viện, cấp quốc gia và quốc tế.

- Xuất bản được 2 cuốn Bài giảng và 1 sách chuyên khảo.

- Hướng dẫn từ 50 đến 60 sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp đại học ngành Xã hội học và các đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học.

- Hướng dẫn được 05 học viên cao học trong và ngoài Học viện làm luận văn thạc sỹ.

5. Định hướng và kế hoạch phát triển của Bộ môn (nhiệm kỳ 2016 - 2021)

- Tăng tỷ lệ giảng viên có học hàm, học vị cao (100% giảng viên có học vị thạc sỹ, 40% giảng viên có học vị tiến sỹ, phấn đấu 10% giảng viên có học hàm phó giáo sư).

- Đổi mới phương pháp giảng dạy để nâng cao chất lượng đào tạo.

- Xuất bản ít nhất từ 3 đến 5 giáo trình, sách chuyên khảo, bài giảng.

- Chủ trì khoảng 5 đề tài cấp Học viện; tham gia đấu thầu 1 đề tài trọng điểm cấp Học viện; 1 đề tài cấp tỉnh hoặc cấp Bộ.

- Công bố từ 10 đến 15 bài báo trên tạp chí chuyên ngành ở trong nước và nước ngoài.

 

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomVision.Com
  • Thông báo

  • Thông báo điểm